Hân Hoan Chào Ðón Hội Viên và Ðộc Giả

Vài nét về

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Ðây là diễn đàn chính thức của Văn Bút Miền Ðông Hoa Kỳ. VBMDHK là nơi hội tụ của những văn thi nhân yêu hòa bình & tự do cho quê hương Việt Nam.
Hội chủ trương sinh hoạt cộng đồng, cùng nhau sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt cho mọi tầng lớp ở hải ngoại.
Hội dựa trên hiến chương của Văn Bút Quốc Tế (PEN International) để bảo vệ quyền diễn đạt tư tưởng của người cầm bút yêu văn chương nghệ thuật.
Ðương Kim Chủ Tịch
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Ban Chấp Hành
Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Tổng Thư Ký
V B V N H N
Thủ Qũy

Xin nhấn vào khung hình để đọc tiểu sử và những tác phẩm văn & thơ của ban chấp hành

Đặc San Văn Bút Hải Ngoại Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Kính mời quý hội viên và độc giả nhấn vào những tiêu đề dưới đây để xem các Đặc San của Hội VBHNVĐBHK

Họp Mặt của Hội Văn Bút Hải Ngoại HNVĐBHK

Photos

contact info

Phone

+1 703-626-4049

Email Adress

admin@vbmdhk.org

Office Adress

12234 McDonald Chapel Drive Gaithersburg MD 20878

write us a message

Last updated on Jan 15, 2022 by BL (em Bien Hoa)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.