VBHN Miền Đông Hoa Kỳ họp 19 tháng 4 năm 2014

Họp định kỳ ngày 19 tháng 4 năm 2014

Họp định kỳ để thảo luận, bàn bạc và bóc thăm trên tinh thn dân chủ và tôn trọng lẫn nhau

March 29, 2020