VBVN Miền Đông Hoa Kỳ Họp chia tay cựu chủ tịch Đăng Nguyên về Texas

Ngày 27 tháng 7 năm 2014

March 29, 2020