Dạ tiệc VBHN Miền Đông Hoa Kỳ 04 tháng 5 năm 2014

Tại nhà hàng Harvest Moon Fall Church Virginia

ngày 04 tháng 05 năm 2014

March 28, 2020