Kỷ niệm với thi sĩ Lê Thương

Văn thi sĩ Trần Quốc Bảo giới thiệu thi sĩ Lê Thương với hội VBHN Miền Đông Hoa Kỳ
Thi sĩ Lãm Thuý, văn thi sĩ Trần Quốc Bảo và thi sĩ Lê Thương
March 29, 2020