Tham dự buổi RMS của thi sĩ HÀ BỈNH TRUNG Ngày 29 tháng 10 năm 2011

Nhà văn Ngọc Hạnh, nhà Văn Hoàng Dung D.C, nhà văn Phong Thu và Cung Thị Lan
Nhà văn Phong Thu, nhà văn Hồng Thuỷ , Cung Thị Lan và nhà văn Ngọc Hạnh
Nhà văn Hồng Thuỷ và Cung Thị Lan
Nhà văn Hồng Thuỷ và Cung Thị Lan
Cung Thị Lan và nhà văn Hoàng Dung DC
Nhà văn Phong Thu và Cung Thị Lan
Ca sĩ Tuyết Lan và Cung Thị Lan
Cung Thị Lan và phu quân
Nhà văn Hoàng Dung DC, nhà văn Ngọc Hạnh, Cung Lan, nhà văn Hồng Thuỷ, ca sĩ Tuyết Lan và nhà văn Lê Thị Nhị
Cung Thị Lan và thi sĩ Hà Bỉnh Trung
March 29, 2020