Thái Nữ Lan Blog- Những Tác Phẩm Mới Nhất

Tiểu Sử và Tác Phẩm – Thái Nữ Lan (Phan Nữ Lan)

– Sinh: 1952, Đà Lạt

– Trung Học: Lycée Yersin, Đà Lạt

– Đại Học: Khoa Học & Sư Phạm -Văn Khoa, Huế

– Dạy tiếng Pháp & Anh: Dalat & Saigon

– Biên phiên dịch Pháp & Anh: SG, Dallas – (Live symposiums…) :

 *Saigon: Công ty Sparx & Pixi – Hội Nghiên Cứu Dịch Thuật- Công Ty Open Asia.

*Dallas: Inlingua Language Services-

– Dạy tiếng Pháp:

**Dallas International School & La Maternelle Houston

** EFGH ( Éducation Française Greater Houston), Houston, Texas.
**Alliance Française de Houston, Texas

– Cộng tác viên : báo Trẻ magazine & Bút Việt & Á Châu Thời Báo & Người Việt & Việt Báo

April 2, 2022