Nửa Khối Tình- Thơ Đăng Nguyên

NỬA KHỐI TÌNH

 

Đời lỡ vương mang nửa khối tình

Trải dài sông núi thuỡ đao binh

Bao nhiêu ngày tháng thời trai trẻ

Trao trọn quê nghèo đủ nhục vinh.

 

Đau thay! Vận nước khôn lường được

Bỏ súng buông gươm chịu nhục hình

Đất Bắc lưu đầy cùng chiến hữu

Đòn thù thân xác nghĩ mà kinh.

 

Gia đình tan nát người đôi ngả

Quốc phá gia vong, tủi phận mình

Bỏ nước ra đi, đời dựng lại

Thân già còn nặng gánh mưu sinh.

 

Đất khách quê người đâu dễ sống

Đường về quê mẹ vẫn chông chênh

Tuổi đời cánh hạc chờ theo gió

Còn mãi vương mang nửa khối tình.

 

                                    Texas – 2018

                                    Đăng Nguyên

April 27, 2020