Nghênh Xuân-Thơ Đăng Nguyên

NGHÊNH XUÂN
Tết ở trong lòng Xuân tại tâm
Đèn hoa nhang khói quyện vân vân
Tổ tiên hòa nhập vào linh giác
Ta có muôn Xuân đến thật gần.
 
Nhớ Tổ bày bàn dâng cúng Tổ
Giữ gìn văn hóa mãi Xuân tân
Xa quê nhớ Tết nơi quê mẹ
Đốt nén hương bay khắp mấy tầng.
 
Rồi cũng huyên thuyên mừng tuổi mới
Ba ngàn thế giới thọ  nhân thân
Tâm thanh tịnh lạc quay về một
Chánh niệm Như Lai chuyển hóa dần.
 
Mới hay Xuân thật là Xuân tịnh
Mấy kiếp đi về ngộ ngộ chân
Một niệm qua mau ngàn niệm đến
Cành hoa Xuân Phật tỏa hương thầm.
                                  Khai bút Xuân Canh Tý 2020
                                            Đăng Nguyên
April 27, 2020