Ngày Vui Của Bạn Tôi Hồng Thuỷ

Ngày Vui Cûa Bån Tôi

                                                                   tùy bút HÒng Thûy

Khi mình quí m‰n m¶t ngÜ©i nào, mình luôn quan tâm ljn nh»ng niŠm vui hay n‡i buÒn cûa ngÜ©i Çó.  Nh»ng ngày ÇÀu tháng 10, nhà thÖ Lãm Thúy, ngÜ©i bån mà tôi rÃt thÜÖng quš b¡t ÇÀu lo l¡ng cho ngày 26 tháng 10.Ngày ra m¡t 2 ÇÙa con tinh thÀn cûa chÎ.Hai thi phÄm TØ MÅu và Thân Tình.Tác phÄm thÙ hai và thÙ ba cûa nhà thÖ có mái tóc dài lä lܧt và khuôn m¥t m¶c måc dÍ thÜÖng.

LÀn ra m¡t tác phÄm ÇÀu tiên cách Çây Çã lâu l¡m.Lãm Thúy Çã rÃt thành công, có t§i 200 quan khách tham d¿.  NhÜng th©i Çó còn là th©i vàng son cûa ch» nghiã.  Vùng Hoa ThÎnh ñÓn chÜa có nhiŠu nh»ng bu°i ra m¡t væn thÖ nhÜ bây gi©.  Lãm Thúy låi t° chÙc ª m¶t nhà hàng, æn uÓng linh Çình.

Nh»ng ngÜ©i yêu væn thÖ, bån bè chúng tôi còn trÈ, còn khoÈ månh, còn lái xe phom phom, chÜa phäi nh© ljn con cháu.  Sau bao nhiêu thæng trÀm cûa cu¶c sÓng.  Th©i gian Çã làm nh»ng mái tóc xanh thuª nào bi‰n thành nh»ng mái tóc muÓi tiêu ho¥c båch kim.  Tu°i già luôn Çi kèm v§i bŒnh tÆt.  NhiŠu ngÜ©i bån chúng tôi Çã không còn khoÈ månh nhÜ xÜa, Çi Çâu cÛng phäi phiŠn t§i con cháu lái xe.  Theo th©i gian chúng ta già theo tu°i, dù tâm hÒn vÅn còn dào dåt v§i nguÒn cäm hÙng thÖ væn.  Hình nhÜ ª tu°i già ngÜ©i ta låi có nhiŠu thì gi© sáng tác, vui v§i ch» nghiã hÖn.NhÜng nh»ng khách thܪng thÙc thÖ væn thì låi giäm sút Çi nhiŠu.Gi§i trÈ bÆn r¶n v§i gia Çình, con cái.NgÜ©i già, phÜÖng tiŒn Çi låi khó khæn.  ChÜa k‹ hàng tuÀn nh»ng b»a cÖm gây quÏ, nh»ng sinh hoåt c¶ng ÇÒng cÙ liên tu bÃt tÆn.  Có ngày hai ba bu°it° chÙc chùng v§i nhau.

ñó là tÃt cä nh»ng lš do làm Lãm Thúy phäi lo ngåi, và nh»ng ngÜ©i thân quš Lãm Thúy cÛng lo ngåi theo.  Ai cÛng s® bu°i ra m¡t thÖ cûa Lãm Thúy không ÇÜ®c Çông Çäo, nên ai cÛng cÓ g¡ng Çi, låi còn rû thêm thân nhân bè bån.

Ông xã tôi rÃt ít khi tham d¿ nh»ng bu°i ra m¡t sách, vì chàng hành nghŠ ÇÎa Óc.  Ngày nghÌ là ngày bÆn r¶n nhÃt.Vä låi ông già 82 tu°i này rÃt d‹ buÒn ngû khi cÙ phäi ngÒi yên l¥ng m¶t ch‡, nghe các diÍn giä nói chuyŒn thÖ væn.NhÜng v® nói thì chàng phäi nghe.Tôi phäi d¥n trܧc cä tháng ‘Ngày ra m¡t sách cûa Lãm Thúy anh phäi Çi ÇÃy nhé’.Tôi nhÃn månh thêm ‘No exception’.  Chàng bi‰t là tôi rÃt quš Lãm Thúy nên nói ngay ‘ dï nhiên là anh phäi Çi rÒi, Angel cûa em mà’.

Tôi vÅn g†i Lãm Thúy là Angel cûa tôi, vì m‡i khi tôi Çi chÖi xa, tôi vÅn gºi gÃm mË tôi cho Lãm Thúy sæn sóc dùm.NhÜ vÆy làm sao tôi không thÜÖng Lãm Thúy cho ÇÜ®c.  Các con tôi cÛng bi‰t nhÜ vÆy, nên trܪng nam cûa tôi cÛng Çi d¿ ra m¡t sách cûa cô Lãm Thúy, dù hôm Çó con trai cûa cháu tØ Çåi h†c xa vŠ thæm nhà.

Lãm Thúy là m¶t nhà thÖ có tài, làm thÖ hay.  NhÜng quan tr†ng nhÃt là tính tình Lãm Thúy dÍ thÜÖng, khiêm tÓn, s¤n sàng giúp Ç« bån bè trong khä næng cûa mình. 

Có tài, có ÇÙc, thì Tr©i không bao gi© phø.

Bu°i ra m¡t thÖ cûa Lãm Thúy rÃt thành công, khách tham d¿ Çông Çäo.Nh»ng ngÜ©i giúp trong viŒc t° chÙc ai cÛng nhiŒt tình.

Ngoài sự ủng hộ nhiệt thành của các thi văn hữu , buổi ra mắt rất đông đảo vì có sự hỗ trợ đặc biệt của Hội cựu sinh viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam mà người hô hào , nhắc nhở nhiều nhất là  Anh chị Lại Đình Đán, và cả Anh chị Hội trưởng Nguyễn Văn Lân cũng nhiều lần kêu gọi các anh chị em đến ủng hộ “ gà nhà” , vì Lãm Thúy là “nàng dâu Võ Bị”.Nhiều thức ăn cũng được mang đến từ hội này.

Ngoài ra , người ta còn thấy những bạn bè của nhà thơ từ Maryland đến tham dự và giúp đỡ mọi việc, cũng như cung cấp thức ăn.

NhÃt Hùng quäng cáo thÖ m©i suÓt tháng trên mång.  ‘Læng xê’ bà chÎ Lãm Thúy quá tr©i.  Ngày t° chÙc, Sâu Hùng m¥c áo dài thÆt ÇËp lo chøp änh, ti‰p tân, låi còn phø nÃu ÇÒ æn n»a.  NhÃt Hùng, ñèo Væn Sách, Hoàng Dung làm MC thÆt sÓng Ƕng.  HÀu nhÜ các ca sï hàng ÇÀu cûa DC ÇŠu có m¥t.  NhÜ HÜÖng, Hi‰u Tâm, Hi‰u ThuÆn, Loan PhÜ®ng,  ñèo Væn Sách, Cung Fa, và NguyÍn Xuân Thܪng.

Ban nhåc cûa anh Hoàng Phú v§i anh Tâm, anh Phܧc và ti‰ng sáo réo r¡t cûa VÛ PhÜÖng cùng tiếng đàn tranh điêu luyện của giáo sư Kim Oanh Çã làm cho chÜÖng trình thêm toàn häo.  Hai bài thÖ ÇÀy tình cäm vŠ mË, vŠ ngÜ©i con gái Çã mÃt, ÇÜ®c hai nhåc sï tài hoa Væn SÖn TrÜ©ng và Vïnh ñiŒn ph° nhåc Çã làm cº toå thÆt xúc Ƕng.

Các diÍn giä NguyÍn thÎ Thanh Bình và Uyên Thao nói vŠ hai tÆp thÖ v§inh»ng nhÆn xét thÆt sâu s¡c.  Riêng ngÜ©i nói vŠ tác giä thì quá Ç¥c biŒt, thÆt dí dÕm, thÆt dÍ thÜÖng.ñó là cô bé Thúy Quÿnh con gái cÜng cûa nhà thÖ Lãm Thúy.  Có th‹ nói phÀn này Ç¥c s¡c, hÃp dÅn ngÜ©i nghe, và mang låi nhiŠu ti‰ng cÜ©i vui nhÃt.  Không ng© cô bé Thúy Quÿnh v§i lÓi nói ti‰ng ViŒt chÜa ÇÜ®c chuÄn l¡m, và nh»ng câu nói tÜng tºng rÃt t¿ nhiên vŠ mË låi ÇÜ®c m†i ngÜ©i ái m¶ ljn nhÜ vÆy.

Nh»ng tràng pháo tay cûa m†ingÜ©i chen vào sau nh»ng câu nói ngây thÖ rÃt thành thÆt vŠ mË, Çã làm cô bé phäi ngØng låi và Çôi m¡t mª to ngåc nhiên nhìn mË hÕi ‘Con có nói n»a không’.  Bà mË gÆt ÇÀu, cô bé låi nói ti‰p, và nh»ng tràng pháo tay låi ti‰p tøc.  Hình änh hai mË con m§i dÍ thÜÖng làm sao.  Ông bÓ, tÙc anh TrầnNam phu quân cûa Lãm Thúy cÛng có m¥t, ÇÜ®c m†i ngÜ©i yêu cÀu lên ÇÙng cånh nhà thÖ, nhÜng tính anh vÓn ‘e thËn’ nên nhÃt ÇÎnh không chÎu lên.

Bu°i ra m¡t thÖ chÃm dÙt v§i b»a æn tÓi ngon miŒng.  Thu Thûy, Hoàng ñÙc Long cûa nhà ViŒt Nam và cách thành viên trÈ cûa nhóm K‰t ñoàn cùng v§i Sâu Hùng, nhà væn Lê thÎ NhÎ læng xæng bÆn rôn lo ti‰p thÙc æn cho m†i ngÜ©i.

Anh ñÆu thanh Vân, n» phóng viên xinh ÇËp Nam Anh cûa SBTN cÛng quay phim, phÕng vÃn không ngØng nghÌ.  RÒi còn bao nhiêu bån h»u thân tình cûa Lãm Thúy phø giúp nhÜ chÎ Xuân Lan, chÎ Chí, chÎ Lê thÎ Ý,nhà văn Đào Trường Phúc và hiền thê, v.v. 

Tôi rÃt mØng vì cô bån Lãm Thúy cûa tôi Çã ÇÜ®c m¶t bu°i chiŠu tr†n vËn nhÜ mÖ Ü§c.

Trong cæn phòng khang trang cûa Providence Center, tÜ©ng xung quanh toàn b¢ng kính, m†i ngÜ©i có th‹ nhìn thÃy cä rØng lá vàng lá ÇÕ lao xao trong gió dܧi ánh n¡ng chiŠu cûa mùa thu thÆt ÇËp ª bên ngoài.  Bên trong cæn phòng Ãm áp, trang hoàng v§i bi‹u ng» ra m¡t thÖ Lãm Thúy trên nŠn väi tím m¶ng mÖ( Nghe nói đây là tác phẩm của Dương Vũ , một người bạn cùng sở với tác giả).  CuÓi phòng nh»ng quä bóng màu tím nhåt lay Ƕng nhÜ muÓn v‡ tay chào mØng quan khách.  Rãi rác trong phòng nh»ng bóng hÒng v§i nh»ng tà áo dài tím Çi låi thܧt tha.  Nh»ng ngÜ©i thân cûa Lãm Thúy hôm Çó phÀn l§n ÇŠu m¥c mÀu tím vì ai cÛng bi‰t Çó là màu Lãm Thúy yêu thích nhÃt.

Riêng tôi, phäi mÃt cä bu°i Çi lùng các nÖi Ç‹ mua cho b¢ng ÇÜ®c nh»ng bông hoa hÒng màu tím hoa cà Ç‹ t¥ng cô bån thân yêu.

Lãm Thúy Öi, mÃy ai có ÇÜ®c m¶t ngày ra m¡t thÖ ÇÀy ¡p nh»ng tình cäm thÜÖng yêu nhÜ vÆy.

Chúc mØng nhà thÖ Lãm Thúy cûa tôi.

 

 

April 17, 2020