Welcome to VBMDHK blog

Tin vui Ngày 05 tháng 05 năm 2020

Thưa các anh chị Hồng Thuỷ đã mời được Nhà văn LÊ MỘNG HOÀNG làm TỔNG THƯ KÝ cho VBVĐBHK.HT phải năn nỉ mãi chị mới nhận lời. Chị LÊ MỘNG HOÀNG là một nhà hoạt động xã hội có tiếng của vùng Thủ đô HOA KỲ, chị cũng là CỐ VẤN của VBVĐBHK trong […]

Tin vui Ngày 05 tháng 05 năm 2020

Thưa các anh chị Hồng Thuỷ đã mời được Nhà văn LÊ MỘNG HOÀNG làm TỔNG THƯ KÝ cho VBVĐBHK.HT phải năn nỉ mãi chị mới nhận lời. Chị LÊ MỘNG HOÀNG là một nhà hoạt động xã hội có tiếng của vùng Thủ đô HOA KỲ, chị cũng là CỐ VẤN của VBVĐBHK trong […]


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.