Thơ Tháng Ba- Dâng Lễ Cầu Nguyện của Phương Hoa

THÁNG BA –DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN

(Thơ sáng tạo – 1×8 thể)

 

1.    Đọc xuôi:

 

Xuân đón tháng Ba buồn quá buồn

Khóc sầu người bệnh lệ rơi tuôn

Dân oan hại chết lan, Tầu ác

Nước khổ làm nghèo túng, Chệt cuồng

Nhân thế hãi run trời chuyển động

Cỏ cây kinh khiếp đất xoay guồng

Thần Tiên khấn lạy xin đầu cúi

Dâng lễ kính cầu diệt dịch huông

 

2.    Đọc ngược:

 

Huông dịch diệt cầu kính lễ dâng

Cúi đầu xin lạy khấn Tiên Thần

Guồng xoay đất, khiếp kinh cây cỏ

Động chuyển trời, run hãi thế nhân

Cuồng Chệt túng nghèo làm khổ nước

Ác Tầu lan chết hại oan dân

Tuôn rơi lệ bệnh người sầu khóc

Buồn quá buồn ba tháng đón Xuân

 

3. Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta có một bài ngũ ngôn bát cú:

 

Tháng Ba buồn quá buồn

Người bệnh lệ rơi tuôn

Hại chết lan, Tầu ác

Làm nghèo túng, Chệt cuồng

Hãi run trời chuyển động

Kinh khiếp đất xoay guồng

Khấn lạy xin đầu cúi

Kính cầu diệt dịch huông

 

4. Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta có bài ngũ ngôn bát cú thứ 2:

 

Diệt cầu kính lễ dâng

Xin lạy khấn Tiên Thần

Đất khiếp kinh cây cỏ

Trời run hãi thế nhân

Túng nghèo làm khổ nước

Lan chết hại oan dân

Lệ bệnh người sầu khóc

Buồn ba tháng đón Xuân

 

 

.

5. Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu trong bài chính, ta có bài thơ 4 chữ:

 

Xuân đón tháng Ba

Khóc sầu người bệnh

Dân oan hại chết

Nước khổ làm nghèo

Nhân thế hãi run

Cỏ cây kinh khiếp

Thần Tiên khấn lạy

Dâng lễ kính cầu

 

6. Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta đọc ngược từ dưới lên, ta có bài thơ 4 chữ thứ 2:

 

Huông dịch diệt cầu

Cúi đầu xin lạy

Guồng xoay đất khiếp

Động chuyển trời run

Cuồng Chệt túng nghèo

Ác Tầu lan chết

Tuôn rơi lệ bệnh

Buồn quá buồn Ba

 

7. Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta có bài thơ 3 chữ:

 

Buồn quá buồn

Lệ rơi tuôn

Lan Tầu ác

Túng Chệt cuồng

Trời chuyển động

Đất xoay guồng

Xin đầu cúi

Diệt dịch huông

 

8. Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ngược từ dưới lên, ta có bài thơ 3 chữ thứ 2:

 

Kính lễ dâng

Khấn Tiên Thần

Kinh cây cỏ

Hãi thế nhân

Làm khổ nước

Hại oan dân

Người sầu khóc

Tháng đón Xuân

 

Phương Hoa – APR 12th 2020

April 13, 2020