(Bài họa 1)
BẤT THƯỜNG  
 
Cô Vít Nineteen họa khó lường 
Đem mầm rải rắc khắp muôn phương
Nhân loài sửng sốt đầy tang tóc
Thế giới kinh hoàng quá thảm thương
Bốn biển căm thù danh Chệt chán 
Năm châu phẫn nộ mặt Tàu chường
Mưu đồ bá chủ không dừng bước
Kiếp sống hôm nay lắm bất thường
 
                   Thanh Song Kim Phú
                        CA  Nov/28/2020