Thơ “The Price of Being a Mother” của Văn Thi Sĩ Nguyễn Dương với các bản dịch của thi hữu

Xin Thân ái chuyển bài Thơ về MẸ thật hay chuyển ngữ của Nguyễn Dương

với các bản dịch của anh NTGiao và chị Phương Hoa

– Last updated on May 12, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

May 12, 2022