Trời Đã Sang Mùa & Sài Gòn Của Tôi – Thơ Hồng Vân (Virginia ) – Nhạc Trần Đại Bản – Ca Sĩ Duyên Quỳnh & Ca Sĩ Diệu Hiền

Mời quí vị nghe hai bài nhạc rất hay thơ của Hồng Vân được Thi Nhạc Sĩ Trần Ðại Bản phổ nhạc

– Last updated on Feb 17, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)
February 18, 2022