Dẫu Sao Cũng Tạ Ơn Người – Thơ: Lê Diễm – Nhạc: Lynh Phương

Để thay đổi không khí mời quí vị thưởng thức một BẢN TÌNH CA THẬT ƯỚT ÁT. Thơ LÊ DIỄM. Nhạc LYNH PHƯƠNG.
Thân mến – Hồng Thủy

Dẫu Sao Cũng Tạ Ơn Người – Thơ: Lê Diễm – Nhạc: Lynh Phương

Sent from Regina’s iPad

December 22, 2021