Văn Bút Miền Ðông Hoa Kỳ (VBMDHK)

Hân Hoan Chào Ðón Hội Viên và Ðộc Giả

Ðây là diễn đàn chính thức của Văn Bút Miền Ðông Hoa Kỳ. VBMDHK là nơi hội tụ của những văn thi nhân yêu hòa bình & tự do cho quê hương Việt Nam.

Hội chủ trương sinh hoạt cộng đồng, cùng nhau sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt cho mọi tầng lớp ở hải ngoại nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Hội dựa trên hiến chương của Văn Bút Quốc Tế (PEN International) để bảo vệ quyền diễn đạt tư tưởng của người cầm bút yêu văn chương nghệ thuật.

Ban Chấp Hành 2019

*******************
Nguyễn Hồng Thủy – Chủ Tịch
Nguyễn V. Diệm – Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Cung Lan – Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Nhất Hùng – Tổng Thư Ký
Lãm Thúy – Thủ Qũy

About us

Text from VBMD Executive Committee

Text from VBMD Executive Committee

Thành Quả Hoạt Ðộng của Hội

2019

Text from Executive Committee

2018

Text from Executive Committee

2017

Text from Executive Committee

2016

Text from Executive Committee

2015

Text from Executive Committee

2014

Text from Executive Committee

Photos

contact info

Phone

+1 703-626-4049

Email Adress

admin@vbmdhk.org

Office Adress

12234 McDonald Chapel Drive Gaithersburg MD 20878

write us a message