VBMDHK for Mobile

Hân Hoan Chào Ðón Hội Viên và Ðộc Giả

Vài nét về

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Ðây là diễn đàn chính thức của Văn Bút Miền Ðông Hoa Kỳ. VBMDHK là nơi hội tụ của những văn thi nhân yêu hòa bình & tự do cho quê hương Việt Nam.

Hội chủ trương sinh hoạt cộng đồng, cùng nhau sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt cho mọi tầng lớp ở hải ngoại.

Hội dựa trên hiến chương của Văn Bút Quốc Tế (PEN International) để bảo vệ quyền diễn đạt tư tưởng của người cầm bút yêu văn chương nghệ thuật.

Ðương Kim Chủ Tịch
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Ban Chấp Hành 2018-2019
Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Tổng Thư Ký

Xin qúy vị nhấn chuột vào khung hình để đọc tiểu sử và những tác phẩm văn & thơ của từng hội viên trong ban chấp hành

Thủ Qũy

Thành Quả Hoạt Ðộng của Hội

2019

Text from Executive Committee

2018

Text from Executive Committee

2017

Text from Executive Committee

2016

Text from Executive Committee

2015

Text from Executive Committee

2014

Text from Executive Committee

Photos

contact info

Phone

+1 703-626-4049

Email Adress

admin@vbmdhk.org

Office Adress

12234 McDonald Chapel Drive Gaithersburg MD 20878

write us a message

August 25, 2019