Chúc Mừng Năm Mới – Thơ Văn Thi Sĩ Ngô Tằng Giao

Xin kính chuyển THƠ CHÚC MỪNG NĂM MỚI của anh NGÔ TẰNG GIAO.
Thân mến -Hồng Thủy

QuyMao_XUÂN LỮ THỨ.pdf

January 25, 2023