Thơ Gởi Bạn – Thi Sĩ Trần Công/Lão Mã Sơn

Xin chuyển để quí vị biết sức khỏe của Anh HAI chúng ta.
Thân mến – Hồng Thủy

Lời Tác Giả: Lúc gần đây, nhiều bạn bè ở khắp nơi, Mỹ, Canada, Bỉ, Úc mỗi lần liên lạc đều hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi chỉ trả lời một cách tổng quát mà thôi.
Nay tôi làm bài thơ nầy, kể chi tiết sức khỏe hiện nay của tôi cho các bạn rõ

THƠ GỞI BẠN

Cám ơn quý Bạn ở khắp nơi
Quan tâm thăm hỏi sức khỏe tôi
Tôi xin có đôi lời hồi đáp.

Tuổi tôi nay đã cuối đường trần
Sức khỏe bắt đầu xuống dần dần
Đi phải nhờ gậy giúp hai chân
Trí não thì khi quên, khi nhớ
May mắn còn sáng tác được thơ.

Hơn mười Năm đã mất bạn đời
Sống một mình gác trọ quê người
Không có ai sớm hôm bầu bạn
Chôn nỗi buồn xuống mồ dĩ vãng
Vui từng ngày cùng Bạn và Thơ
Trong khi chờ chuyến tàu thiên cổ
Đón về chốn cũ, cõi hư vô.

Trần Công/Lão Mã Sơn


– Last updated on July 23, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

July 23, 2022