Bài Thơ Xuân Của Văn Thi Sĩ Ngô Tằng Giao Chuyển Ngữ

Mời quí vị thưởng thức – Thân mến – Hồng Thủy

– Last updated on May 25, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

May 25, 2022