Cảm Tác Biên Hòa Trong Nỗi Nhớ – Thi Sĩ Diệm Nguyễn (NVDL)

Xin thân ái chuyển bài thơ Phó chủ tịch DIỆM NGUYỄN Cảm Tác Truyện Biên Hòa Trong Nỗi Nhớ của
Văn Thi Sĩ NGUYỄN THỊ THÊM. Thân mến – Hồng Thủy

 

 

February 17, 2022