“COVID-19” = “China- Originated Virus In December 20 19” có nghĩa, “Virus bắt nguồn từ Trung Cộng vào tháng 12 năm 2019”.

March 26, 2020