Bài thơ Pandemic của Lynn Ungar

Trong cơn đại nạn đang

gây bệnh ngặt nghèo cho hàng trăm nghìn người, cướp đi hàng nghìn sinh mạng, gây ngưng trệ kinh tế toàn thế giới, chúng ta cần

quên đi mọi mất mát vật chất mà hướng đến tha nhân, đến gần với nhau hơn nữa để chia sẻ tình thương yêu giữa người với người

Bài thơ của Lynn Ungar 2.pdf

March 23, 2020