Văn tế virus Corona

Corona hỡi! mày có hay

Trung quốc rộng rãi quê của mày

Âu, Á, Mỹ , Phi là thánh địa

Lạc lối sao mày lại đến đây?

Nhớ đi,  Âu Mỹ từ xa  xưa

Khoa học tiến bộ chẳng phải vừa

Ebola, Sars  còn chạy trốn

Âu, Mỹ xem ra cũng phải chừa

Mi đã lộng hành cả tháng nay

Nay thì ta quyết phải ra tay

Bốn phương phải đuổi my cong đít

Thế giới bình yên sẽ có ngày

Virus xa ngay, đừng cho thấy

Người, vật đều yên,  đâu về đấy

Ta vâng Thiên mệnh bảo cho mầy

Hãy về dinh Tập mà vùng vẫy!

        Sao Khuê 

March 21, 2020